غذای ما بهترین دارو استFOOD IS MEDICINE

نتایج درمان ریزش مو با دکتر دانیال نصیرزاده

Testimonials User Photoخانم م خ - 66 سالهبعد از 12 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران خانم 66 ساله بعد از گذشت 12 ماه از درمان که خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ع ن - 28 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 28 ساله بعد از گذشت 6 ماه از درمان که خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای س م - 33 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 33 ساله بعد از گذشت 3 ماه از درمان که خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای س م - 33 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 33 ساله بعد از گذشت 3 ماه از درمان که خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ک د - 26 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 26 ساله بعد از گذشت 6 ماه از درمان که خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م ظ - 27 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 27 ساله بعد از گذشت 3 ماه از درمان که خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م ن - 28 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 28 ساله بعد از گذشت 6 ماه از درمان که خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م م - 38 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 38 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای مهدی - 24 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 24 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م. م - 36 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 36 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م. ح - 36 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 36 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ع. ق - 32 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 32 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ز. ف - 23 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 23 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای پ. و - 32 سالهبعد از 9 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 32 ساله بعد از گذشت 9 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ا. ا - 32 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 32 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ا. پ - 50 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 50 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoخانم م.ا - 28 سالهبعد از 12 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران خانم 28 ساله بعد از گذشت 12 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ح.ق - 27 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 27 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ح.ر - 32 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 32 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م.م- 24 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 24 ساله که دچار ریزش مو سکه ای (آلوپسی آره آتا) بوده اند و بعد از گذشت 3 ماه از درمان رویش قابل توجهی داشته و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ف.ش - 36 سالهبعد از 9 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 36 ساله بعد از گذشت 9 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م.م- 44 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 44 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م.ف- 33 سالهبعد از 9 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 33 ساله بعد از گذشت 9 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoخانم ط.م - 47 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران خانم 47 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ع.غ- 49 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 49 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م.ص- 35 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 35 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م.م- 30 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 30 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای م.ح- 32 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 32 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoآقای ع.ع- 27سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 27 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند

Testimonials User Photoم.ح - 35 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 35 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.ت - 24 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 24 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.ا - 28 سالهبعد از 9 ماه

بعد از 9 ماه درمان با دکتر نصیرزاده از نتیجه راضی هستم. ریزش موهایم کاهش یافته و همه به من می‌گویند موهایت خیلی بهتر و پرتر شده است.

Testimonials User Photoم.م بعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران خانم بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.و - 22 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 22 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.ش - 26 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 26 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoع.خ - 41 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 41 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoع.ا - 42 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 42 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoع.ک - 35 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 35 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.س - 22 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 22 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoا.صبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoا.ر - 40 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 40 ساله که به دلیل شغل وکالت و استرس‌های کاری دچار ریزش مو بوده‌اند که بعد از گذشت 3 ماه از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده‌اند.

Testimonials User Photoآ.ه - 37 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران خانم 37 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoا.ن - 41 سالهبعد از 9 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 41 ساله بعد از گذشت 9 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoح.خ بعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoح.م بعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoع.ع - 23 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 23 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoع.ق - 29 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 29 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.س - 32 سالهبعد از 9 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 32 ساله بعد از گذشت 9 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoع.ه - 23 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 23 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.م - 27 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 27 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.ح - 17 سالهبعد از 2 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 17 ساله بعد از گذشت 2 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.ف - 31 سالهبعد از 3 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 31 ساله بعد از گذشت 3 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoع.ر - 35 سالهبعد از 9 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 35 ساله بعد از گذشت 9 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoس.ک - 32 سالهبعد از 2 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 32 ساله بعد از گذشت 2 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoح.خ - 38 سالهبعد از 6 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 38 ساله بعد از گذشت 6 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoح.د - 30 سالهبعد از 4 ماه

نتیجه درمان یکی از بیماران مرد 30 ساله بعد از گذشت 4 ماه که از درمان راضی بوده و خود اقدام به ارسال عکس برای ما نموده اند.

Testimonials User Photoم.ق - 34 سالهبعد از 3 ماه

سلام در طی چند ماه نخست درمان تغییرات بسیار خوبی در حجم و ضخامت موهایم شاهد بودم و برای خودم و اطرافیانم بسیار شگفت انگیز بود تشکر فراوان از دکتر نصیرزاده .

Testimonials User Photoم.آ - 27 سالهبعد از 7 ماه

اینجانب، م. آ، از 7 ماه پیش درمان را برای کنترل ریزش و رویش مجدد مو شروع کردم. با سپاس فراوان از جنابعالی، وضعیت موهایم بسیار بهتر شده است، البته متاسفانه برنامه را کامل اجرا نکردم و به دلیل مشغله گاهی مصرف قرص و یا محلول ها را فراموش می کنم.

Testimonials User Photoم.ص - 25 سالهبعد از 3 ماه

خیلی خوشحالم که جلوی سرم موها دوباره در آمده و روز به روز بهتر می شه 3 ماه از شروع درمانم گذشته خیلی مچکرم دکتر جان از برنامه خوبه شما تا آخر برنامه شما را ادامه می دم.

Testimonials User Photoح.الف - 29 سالهطول درمان: - ماه

عکس ها گویا هست در شقیقه ها و کف سرم موهای جدید روییده شده و نتیجه بسیار خوبی کسب کرده ام. تشکر فراوان از دکتر نصیرزاده و در حال ادامه درمان می باشم تا نتیجه کامل بدست بیاید.

Testimonials User Photoس.ب - 37 سالهطول درمان: - ماه

بعد از چند ماه فرق سرم پر تر شده از نتیجه نسبتا راضی ام بنا به گفته دکتر هر 3 ماه عکس می گیرم و برای ایشان ارسال می کنم تشکر از آقای دکتر نصیرزاده.

Testimonials User Photoم.ح - 26 سالهبعد از 12 ماه

با گذشت یکسال از درمان وضعیت موهایم بهتر شده اما انتظار بیشتری داشتم اما خب ظاهرا میزان نتیجه در هر کس متفاوته، نسبتا راضی هستم.

Testimonials User Photoس.ب - 31 سالهبعد از 3 ماه

ماه سوم درمانم موهام پر تر و سیاه تر شده و نتیجه خوبی داشته تا الان خوشبینم تا آخر درمان نتیجه کامل بگیرم آنچه تجویز شده را دقیقا مطابق برنامه اجرا می کنم.

Testimonials User Photoالف.م - 31 سالهبعد از 5 ماه

بعد از 5 ماه کاملا موهایم پر شده و دیگه کف سرم پیدا نیست و البته امیدوارم نتیجه ثابت بماند و بعدا دوباره دچار ریزش مو نشوم با امید در حال ادامه درمان هستم.

Testimonials User Photoم.ز - 22 سالهبعد از 3 ماه

سه ماه از شروع درمانم گذشته ریزش موهایم بسیار کمتر شده و موهای ریزی در نقاط مختلف سرم در حال رویش است تا این لحظه از درمان راضی هستم با تشکر.

Testimonials User Photoم.ح - 24 سالهبعد از 6 ماه

24 سال دارم، ریزش شدید موهام از ۱۸-۱۹ سالگی بصورت کم و زیاد شروع شد الان 6 ماه از دوره درمانم میگذره و یکم دیماه وارد دوره سوم میشم، ریزش موهام کاهش داشته و وضعیت موهام نسبتا بهبود و رویش موهای کرکی رو شاهد بودم تا کنون اما انتظار بیشتری از درمان داشتم.

Testimonials User Photoر.ح - 40 سالهبعد از 3 ماه

یک دوره درمان را سپری کردم و از نتیجه بسیار راضی هستم با اینکه انتظار نمی‌رفت ولی در سه ماه نتیجه بسیار مشهود بود طوری که خودم و اطرافیان کاملا متوجه شدیم. ریزش بسیار کم شده و رویش موهای جدید قابل مشاهده و واضح است.مشاهده نظر

Testimonials User Photoز.س - 40 سالهبعد از 3 ماه

زنی 40 ساله هستم مدت زیادی دچار ریزش شدید مو بودم و تقریبا همه موهای سرم را از دست دادم به دکترهای زیادی مراجعه کردم و تشخیص بیشتر آن‌ها آلوپسی بود و گفتند ریزش موهام غیر قابل درمان است الان 3 ماه است که درمان را با دکتر نصیرزاده شروع کردم و شاهد رویش مقداری مو در سرم هستم که من را امیدوار به ادامه درمان کرده است و امیدوارم روزی موهای عادی خود را داشته باشم.

Testimonials User Photoم.س - 35 سالهبعد از 6 ماه

حدود 6 ماه است که دوره درمان را آغاز نموده‌ام از لحاظ تراکم و حجم، موهایم وضعیت بهتری پیدا کرده و راضی هستم و موهایم بیشتر شده و حدود 80 درصد در جلوگیری از ریزش موهایم موثر بوده است. قبلا به دلیل ریزش موهایم دچار افسردگی شده بودم که حال با بهتر شدن وضعیت موهایم از لحاظ روحی نیز بهترم.مشاهده نظر

Testimonials User Photoم، م - 28 سالهبعد از 6 ماه

م، م هستم 28 ساله 6 ماه از درمانم می گذرد و نتیجه بسیار خوب و باورنکردنی گرفتم عکس ها را برای دکتر ارسال کردم و از نتیجه بسیار بسیار بسیار راضی هستم، تشکر ویژه از شما

Testimonials User Photoا ابراهیمی - 27 سالهبعد از 4 ماه

2 سال پیش کاشت مو انجام دادم و از نتیجه آن اصلا راضی نبودم، حدود 4 ماه از درمانم با دکتر نصیرزاده می گذرد و نتیجه قابل قبولی به دست آورده‌ام.

Testimonials User Photoن ح - 20 سالهبعد از 4 ماه

از آغاز درمان هر ماه شاهد بهبود وضعیت موهایم هستم و هر ماه عکسی برای مقایسه با ماه قبل از موهایم می گیرم در حال حاضر این عکس ها برای قبل از درمان و ماه چهارم درمان است.

Testimonials User Photoحسن. م - 30 سالهبعد از 3 ماه

الان دارم دوره دوم از داروها را میگذرونم. موهایم نسبت به قبل بسیار بهتر، ضخیم تر و پررنگ تر شده است. با تشکر از دکتر گرامی.

Testimonials User Photoس ولی زاده - 36 سالهبعد از 6 ماه

از طریق اینترنت با دکتر نصیرزاده آشنا شدم و مدت شش ماه است که از دوره درمانم می گذرد و از رشد موهایم 100 % رضایت دارم. هیچ تغییری در وضعیت عمومی بدنم مشاهده نکرده ام.مشاهده نظر

Testimonials User Photoفرزانه د - 24 سالهبعد از 6 ماه

از طریق اینترنت با دکتر آشنا شدم هر چند که اعتماد نکردم، حدودا 5، 6 ماه است که شروع به درمان کرده ام، دوره های درمان بی نهایت رضایت بخش بوده، برای اولین بار که به مطب آمدم از نظر روحی به دلیل ریزش شدید موهام افسرده بودم و به هیچ وجه فکر نمی کردم که دیگر موهام روییده شوند اما با درمان شما داروها و سرمی که استفاده کردم در همان ماه اول شاهد رویش موهایم شدم و همین طور رفته رفته بیشتر و بیشتر می شوند و به همین نسبت هم از ریزش موهایم کم شد، به 3 ماه که رسید تقریبا تمام نقاط سرم دیگر جای خالی نداشت و الان که تقریبا 5، 6 ماه شده رضایت کامل را از ریزش کم و رویش موهایم دارم.
دوره درمان خیلی خیلی تاثیر مثبت بر بدنم داشته یعنی به طور باور نکردنی، من اول دوره درمان اصلا از لحاظ روحی و جسمی حال خوبی نداشتم و به شدت افسرده و بی حوصله و خسته بودم حال هیچ کاری نداشتم و خیلی زود از همه چیز خسته می شدم و به خاطر موهایم کلا اعتماد به نفسم را از دست داده بودم طوری که نمی توانستم از خانه بیرون بروم و یا اینکه دوست نداشتم کسی از آشناها و اطرافیان را ببینم. اما حالا از نظر انرژی فوق العاده هستم و بسیار بسیار آدم شاد و فعالی می باشم.مشاهده نظر

Testimonials User Photoپ.ز - 26 سالهبعد از 4 ماه

به لطف شما روند بهبود قابل توجهی داشته ام. تارهای مو ضخیمتر شده است و موهای ریز جدیدی در حال رشد میباشد.دو عکس ضمیمه ایمیل شده است که وضعیت من قبل از شروع برنامه درمانی شما و دقیقا همین لحظه را نشان میدهد.

Testimonials User Photoساحل ز - 25 سالهبعد از یکماه

من یکماه است که دوره درمان را آغاز کرده‌ام و کمی از ریزش موهایم کاهش پیدا کرده اما هنوز رویشی ندیدم. من قبل از شروع دوره درمان، چند شب در هفته را سر درد داشتم که با شروع دوره درمان سردردهایم بهبود پیدا کرده است، از استرس هایم بسیار بسیار کاسته شده است و کنترل بسیار بهتری بروی عصبانیت خود پیدا کرده ام، امیدوارم در پایان دوره موهایم نیز روییده شوند. با تشکر از زحمات دکتر نصیرزاده. مشاهده نظر

Testimonials User Photoمحمد م - 49 سالهبعد از 5 ماه

مدتی بود که بر اثر مشکلات پی در پی و استرس های فراوان موهایم شروع به ریزش کرد اوضاع روحیم خیلی بهم ریخته بود، خانواده ام دلداریم میدادند که وقتی از استرس هایت کاسته بشه همه چیز درست میشه، شکر خدا اوضاعم بهتر شد و استرس هایم برطرف گردید. تنها جای موهای ریخته شده آزارم میداد که بعد از چند ماه درمان زیر نظر دکتر نصیرزاده شکر خدا مشکلم حل شد و نتیجه نسبتا خوبی گرفتم.

Testimonials User Photoاسفندیار ک - 46 سالهبعد از 5 ماه

در یکی از سفرهایم با مسافر کناریم درهواپیما صحبت میکردم و بحث ما به ریزش موها کشیده شد. او که موهای خوبی داشت گفت چندی پیش دستخوش ریزش شدید مو شده بود که پس از درمان با دکتر نصیرزاده نه تنها از ریزش موهایش جلوگیری شد بلکه در مدتی کمتر از یکسال موهایش تقریبا به حالت اولیه برگشته! حس کنجکاوی باعث گرفتن آدرس و مراجعه ام به ایشان شد، حدودا 5 ماه بیشتر طول نکشید که موهایم بحالت اول برگشت و بعد از آنهم دیگر از ریزش مو خبری نشد که نشد.

Testimonials User Photoح کریمی - 29 سالهبعد از 6 ماه

از طریق اینترنت با دکتر نصیرزاده آشنا شدم و درمان را به صورت غیر حضوری آغاز کردم، 6 ماه از دوره درمانم می گذرد ریزش موهایم 70% قطع شده اما هنوز رویش مویی بصورت محسوس اتفاق نیافتاده است.مشاهده نظر

Testimonials User Photoمحمد A - 31 سالهبعد از 2 ماه

تمام راه های جلوگیری از ریزش موها را امتحان کرده بودم ولی نتیجه ای نگرفتم تا با این روش آشنا شدم و به نظرم منطقی آمد، در ماه دوم درمان هستم 90% از ریزش مو هایم کم شده است و موهایم کم کم دارن ضخیم می شوند، مشکل بی خوابی داشتم که با شروع درمان مکملی تقریبا بطور کامل رفع شده است، با تشکر از زحمات دکتر نصیرزاده. (متن با ویرایش به نقل از نویسنده نوشته شده است)مشاهده نظر

Testimonials User Photoمهرداد - 35 سالهبعد از 5 ماه

به شنا زیاد علاقه دارم و سالهاست که شنا میکنم تدریجا موهایم شروع به ریزش کرد به چند پزشک متخصص مراجعه کردم همه معتقد بودند که به خاطر اثرات کلر استخره، مدتی استخر رفتن را کنار گذاشتم و از داروهای ضد ریزش مو استفاده کردم اما ریزش موهایم ادامه داشت، به طور اتفاقی با دکتر نصیرزاده آشنا شدم، پس از مراجعه و بررسیهایی که روی موهایم انجام شد در یک دوره کوتاه موهایم بحالت اول برگشته و برنامه استخر رفتنم هم ادامه دارد.

Testimonials User Photoماهان ا - 20 سالهبعد از 5 ماه

از طریق اینترنت با دکتر نصیرزاده آشنا شدم، پنج ماه هست که دوره درمان را آغاز کردم از درمانم راضی هستم و رضایت دارم تا حدود زیادی، البته با توجه به 5 ماهی که از درمانم گذشته خوب بوده و 50 تا 80 درصد حجم موهام زیاد شده و موهام پررنگ تر و زیاد تر نشان می دهد و امیدوارم که تا پایان دوره درمانم نتیجه ی خیلی خوبی بگیرم که دور از انتظار نیست.مشاهده نظر

Testimonials User Photoنعمت عسکری - 44 سالهبعد از 14 ماه

من تقریبا بیشتر موهایم را از دست داده و به فکر کاشت مو بودم، اما تصمیم گرفتم قبل از کاشت از دارو ها و محلول های رویش مجدد مو استفاده نمایم اما نمی دانستم کدام یک را مصرف نمایم پس تصمیم گرفتم پیش دکتر نصیرزاده بروم بعد از مراجعه حدود یکسال طول کشید تا موهایم کامل برویند، هم اکنون خیلی خوشحال هستم که موهای طبیعی خود را دارم.

Testimonials User Photoپیروز م - 26 سالهبعد از 9 ماه

پسری 26 ساله هستم از حدود 3 سال پیش دچار ریزش مو شدم، به چندین پزشک مراجعه کردم آزمایشات خون مختلف و کاملی را برایم تجویز کردند مثل تیروئید کم خونی هورمون دی اچ تی و غیره، جواب تمام آزمایشام نرمال بود و بهم گفتند علت ریزش مو در من ارثی است چون مشکلی در آزمایشاتم وجود ندارد، قرص فیناستراید تجویز کردند جالبه که هورمون دی اچ تی کاملا نرمال بوده اما بهم گفتند باید این قرص را استفاده کنی چون ریزش موهات ارثیه، منم استفاده کردم اما ریزش موهام تغییری نکرد و در ضمن کلی جوش هم روی سینه و پشتم ایجاد شد بعد از 3 ماه از ترس عوارض آن مصرف قرص را قطع کردم. بعد از مدتی با دکتر نصیرزاده آشنا شدم و ایشان تشخیص دادن عناصر مس و آهن در بدن من زیاد می باشد که عامل بسیاری از مشکلات جسمی و حتی عصبی در من است، الان 9 ماهه از درمانم می گذره ریزش موهام کاملا کاهش یافته شاید 10 تار مو موقع حمام رفتن بریزه، حدود 30 درصد از موهام هم رویش مجدد داشته تا این لحظه و وضعیت بدنم خیلی بهتر شده زمستان که همیشه 3 الی 4 بار سرما خوردگی شدید و طولانی می گرفتم اصلا مریض نشدم و در مجموع احساس می کنم بدنم قوی تر و با انرژی تر شده. با تشکر از دکتر نصیرزاده.مشاهده نظر

Testimonials User Photoحسین - 28 سالهبعد از 11 ماه

از وقتی یادم میاد شوره سر داشتم، در سال های اخیر ریزش مو هم به اضافه شد و قسمت جلوی سرم تقریبا خالی از مو شده بود، شاید طرز فکر من اینطوری باشه ولی به نظرم بخش مهمی از زیبایی چهره به مو ها بستگی داره، بعد از انجام درمان، شوره سر و ریزش موهایم بطور کلی از بین رفت، موهای قسمت جلوی سرم هم مجددا رشد کردند.

Testimonials User Photoابراهیم م - 28 سالهبعد از 2 ماه

از طریق اینترنت با دکتر نصیرزاده آشنا شدم 2 ماه مدت زمان سپری شده از درمان یک ساله می باشد و حدودا ریزش موهایم قطع شده است و همچنین در نواحی کم پشت سرم شاهد رویش مجدد موهایم شده ام که از پرزهای کوچک شروع و هر روز شاهد رشد هر چه بیشتر آن ها می شوم.مشاهده نظر

Testimonials User Photoنادر گ - 32 سالهبعد از 5 ماه

از طریق دوستم که قبلا تحت مداوا قرار گرفته بود با دکتر آشنا شدم، حدود 5 ماه است درمان را شروع کرده ام و ریزش موهایم تقریبا نصف شده است و موهای کرکی زیادی در پوست سرم مشاهده می کنم. کمی احساس می کنم خوابم بهتر شده و صبح ها سرحال تر هستم.مشاهده نظر

Testimonials User Photoن.ح - 38 سالهبعد از 12 ماه

من به اصرار همسر مهربانم درمان را با دکتر نصیرزاده آغاز کردم، تا همینک نتیجه درمان فوق العاده بوده، ممنون از همسرم و زحمات جناب دکتر نصیرزاده.

Testimonials User Photoسیامک، ط - 39 سالهبعد از 13 ماه

یک روز داشتم آلبوم عکس هایم را نگاه می کردم، بعد از دیدن عکس ها برای اصلاح صورتم به جلوی آینه رفتم با مشاهده چهره ام تازه متوجه شدم چقدر موهایم در چند سال گذشته ریخته و چهره ام تغییر کرده، تصمیم گرفتم برای درمان اقدام کنم، یکی از دوستانم دکتر نصیرزاده را معرفی کرد و همان طور که در عکسهایی که ارسال کرده ام مشاهده می کنید نتیجه درمان فوق العاده بوده.

Testimonials User Photoطالب پور - 36 سالهبعد از 4 ماه

از طریق اینترنت و وب سایت با دکتر نصیرزاده آشنا شدم، حدود چهار ماه است درمان را شروع کرده ام و کاملا از ریزش موهایم جلوگیری شد و نیز پر شدن جاهای خالی در بین موهایم را به وضوح مشاهده نمودم. همچنین خودم احساس می کنم کمبود ویتامین های بدنم جبران شده است.مشاهده نظر

Testimonials User Photoکامران - 29 سالهبعد از 5 ماه

کم مویی در خانواده من امری جا افتاده بود تا اینکه از طریق مطالعه پی بردم این مشکل تا حدی قابل درمان است، با استفاده از اینترنت با دکتر آشنا شدم و تنها در ظرف 5 ماه درمان نتیجه خوبی گرفتم، موضوع انقدر برای خانواده ام جالب بود که برادرم هم تحت نظارت ایشان در حال ترمیم موهایش می باشد. واقعا متشکرم جناب دکتر نصیرزاده.

Testimonials User Photoمرجان یزدی - 23 سالهبعد از 7 ماه

از طریق سایت اینترنت با دکتر نصیرزاده آشنا شدم، حدود 7 ماه است که دوره درمان را آغاز کرده ام و ریزش موهایم خیلی خیلی کم شده و موهای ریزی در جلوی پیشانیم رشد کرده و کف سر را تقریبا پوشش داده و خیلی راضی هستم، دوره درمان باعث شده بیشتر انرژی پیدا کنم و سیستم ایمنی بدنم خیلی قوی تر شده نسبت به قبلمشاهده نظر

Testimonials User Photoوحید ل - 44 سالهبعد از 6 ماه

نزدیک یکسال بود از داروخانه نزدیک محل کارم انواع و اقسام محلول های ضد ریزش مو را با صرف هزینه هنگفت برای ریزش شدید موهام می گرفتم، هر دفعه مسئول داروخانه محصول جدیدی را که گران هم بود پیشنهاد میکرد، اما نتیجه زیادی نمی گرفتم و تقریبا داشتم با خودم کنار می آمدم که راهی برای جلوگیری از طاس شدنم وجود ندارد، تا با دکتر نصیرزاده آشنا و درمان را شروع کردم، شش ماه از آغاز درمانم میگذرد و احساس میکنم سالها جوان شده ام.

Testimonials User Photoآقای 33 سالهبعد از 6 ماه

یک روز که به سلمانی برای مرتبط کردن دور موهایم رفته بودم، آرایشگرم گفت یک مشتری دارم که یک دکتری پیدا کرده و از درمان با او نتیجه عالی گرفته. بهش گفتم ای بابا چند تاشونو رفتم فایده ای نداره، گفت این مشتریم موهایش کامل در اومده. بهرحال آدرسو گرفتم و به آن مراجعه و دستورالعمل های ارائه شده را انجام دادم و تا این لحظه از نتیجه راضی هستم.